Regulamin świadczenia usług Mecenas Prawnik.App

z dnia 2020-10-05
  Wskazanym poniżej wyrażeniom, pisanym z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:
 1. Klient – podmiot, na rzecz którego Operator świadczy Usługę w Systemie Elektronicznym na podstawie zawartej w tymże Systemie Elektronicznym Umowy, który podał wymagane dane potrzebne do rejestracji i komunikacji oraz dokonał płatności za Usługę w Systemie płatności elektronicznych,
 2. Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć Umowę z Operatorem i w tym celu dokonuje czynności w Systemie Elektronicznym,
 3. Operator – DECASOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piastowska 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000471132, NIP: 5472147262, REGON: 243327224,
 4. Umowa – umowa o przesłanie Klientowi porady / opinii prawnej, która za każdym razem zostaje zawarta przez System Elektroniczny, tj. poprzez wysłanie zapytania o wycenę na stronie www pod adresem prawnik.app lub poprzez aplikację dostępną na platformę Android w Sklep Play pod nazwą Prawnik.App, a następnie poprzez odpowiedź na to zapytanie przez email, lub sms, albo inny komunikator (w tym natywny system komunikacji dostępny w Strefie Klienta) zawierającą wycenę Usługi i krótki opis formy realizacji Usługi, która dochodzi do skutku poprzez dokonanie płatności zgodnie z ww. wyceną przez Klienta - zapłatę w Systemie płatności elektronicznych,
 5. Usługa – dostarczenie Klientowi, który zawarł Umowę – porady prawnej, lub opinii prawnej, którą wykona dla Klienta zaangażowany przez Operatora prawnik, lub prawnik zawodowy, lub osoba posiadająca wiedzę prawniczą, albo podmiot zatrudniający takie osoby,
 6. System Elektroniczny – zespół oprogramowania i aplikacji, które umożliwiają Operatorowi ograniczoną komunikację z Klientem oraz realizację Umowy zdalnie, poprzez stronę www, przy użyciu emaila, smsa, lub natywnego komunikatora,
 7. System płatności elektronicznych – zewnętrzny, niezależny od Operatora system elektroniczny, który umożliwia dokonanie zapłaty pieniężnej przez Użytkownika dla Operatora zdalnie, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa, BLIK, przelew bankowy, itp.). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin,
 9. Serwis – całość określonych w Regulaminie usług, działań, stron www., aplikacji oraz wszelkie związane nimi świadczenia i udogodnienia na rzecz Użytkownika, lub Klienta przez Operatora,
 10. Strefa Klienta – panel dostępny dla Abonenta pod adresem strony www.prawnik.app lub w aplikacji mobilnej Prawnik.App, z której Klient może korzystać po prawidłowym zalogowaniu się.
§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Każda Umowa zawarta z Klientem obejmuje nie tylko treść ewentualnie w niej wyrażoną i uzgodnioną w drodze wymiany komunikatów między stronami, ale również Regulamin. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Informacje zawarte na stronie, lub w reklamie Serwisu lub Operatora nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, która definitywnie zawarta może być tylko w trybie określonym w Regulaminie. Użytkownik chcąc zawrzeć Umowę jest również związany Regulaminem.
 3. Każda ze stron może przed wykonaniem Umowy wypowiedzieć ją, chyba że Operator zlecił już realizację usługi, wtedy wypowiedzenie nie jest możliwe. Wypowiedzenie umowy powoduje obowiązek zwrotu Klientowi dokonanej płatności.
 4. Ewentualne zmiany Regulaminu, Cennika lub innych aktów wiążących następują w taki sposób, że Operator zamieszcza na stronie www nową treść tych aktów. Zmiany obowiązują niezwłocznie, z wyjątkiem Klientów, których Usługi są już realizowane.
§ 3
Główne Zasady świadczenia Usług

 1. Zawrzeć umowę może każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznała zdolność prawną, która poda w odpowiednim formularzu imię, nazwisko, oraz adres email, lub numer telefonu. Przedsiębiorcy ponadto podają swoje dane, potrzebne do wystawienia faktury, w treści pierwszego zapytania, w trybie określonym w par. 4 ust.
 2. Operator nie weryfikuje czy ww. są danymi prawdziwymi istniejącego podmiotu, a opiera się wyłącznie na tych danych jako potrzebnych do weryfikacji i komunikacji. Uiszczenie płatności potwierdza zawarcie umowy przez istniejący podmiot prawa.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne negatywne konsekwencje leżące po stronie Klienta, lub Użytkownika spowodowane wadliwym działaniem systemu email / telefonu Klienta, dostępu do internetu lub wadliwym podaniem powyższych danych.
 4. Ze względu na niemożliwość w każdym przypadku weryfikacji kto jest realnie Klientem / drugą stroną Umowy, ze względu na nieznajomość realnej wartości przedmiotu sprawy będącej w opracowaniu oraz ze względu na ułomność i schematyczność w przekazywaniu kompletnych i wyczerpujących informacji na odległość w Systemie Elektronicznym, Operator zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Klientowi w wyniku niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy ponad wartość pięciokrotności wynagrodzenia pobranego za realizację Umowy. Operator dopuszcza możliwość – na żądanie Klienta za odrębnym porozumieniem - zniesienia ograniczenia jego odpowiedzialności, w przypadku zawarcia z Klientem stosownej umowy w tym zakresie oraz ustalenia odrębnych zasad wykonania Usługi.
 5. Operator zastrzega, iż wciąż podejmuje działania mające na celu ulepszanie funkcjonowania Serwisu. W konsekwencji Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w tym do rozbudowywania Serwisu o nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także do dostosowywania Serwisu do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych w działaniu Serwisu oraz usuwania zidentyfikowanych niedogodności dla klientów lub zagrożeń dla klientów lub ich danych. Wymienione prace będą wykonywane w taki sposób, aby wykluczyć lub w największym stopniu zminimalizować uciążliwości dla Klienta oraz aby nie miały wpływu na realizację Usługi.
§ 4
Zawarcie i wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania płatności poprzez System płatności elektronicznych po wymianie informacji między Operatorem, a osobą mającą dostęp do adresu email oraz numeru telefonu podanego w odpowiednim formularzu, a w konsekwencji mającą dostęp do Systemu Elektronicznego.
 2. Umowa zostaje zawarta w taki sposób, że Operator nie wie kto inicjuje zawarcie umowy (nie identyfikuje tożsamości Użytkownika), może nią być podmiot zupełnie anonimowy, dysponujący działającym adresem email, numerem telefonu, wpisawszy znaki w rubryki Imię i Nazwisko w formularzu oraz za którego usługę Klient dokona płatności.
 3. Umowa zostaje zawarta na dodatkowych warunkach podanych w komunikatach jakimi strony Umowy wymieniają się przed dokonaniem płatności, w szczególności w zakresie kwoty wynagrodzenia, terminu wykonania Usługi oraz opisu formy rezultatu jaki otrzyma Klient
 4. Wynagrodzenie jest podawane w kwocie brutto, a każdy Użytkownik, który przy pierwszym zapytaniu nie podaje, że działa jako przedsiębiorca, lub w imieniu przedsiębiorcy oświadcza tym samym, że działa jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W przypadku gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą, lub reprezentuje Klienta, który jest przedsiębiorcą ma obowiązek oświadczyć to w pierwszym zapytaniu i jednocześnie podać dane podmiotu odbiorcy usługi wymagane do wystawienia faktury VAT, dodatkowo pod warunkiem że z okoliczności wynika, iż rzeczywiście Usługa może tego podmiotu dotyczyć. W braku takiego wskazania, lub wskazania danych niezgodnych z rejestrem, lub podmiotu nieistniejącego w rejestrze Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT CZYNNI, Użytkownik oświadcza tym samym, że korzysta z Usługi prywatnie jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności. W takim przypadku na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) w związku z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519) i Załącznika Czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, pozycja nr 37, Operator nie wystawia paragonu. W razie prawidłowego wskazania podatnika VAT czynnego, Operator wystawi za Usługę fakturę VAT, którą w formie elektronicznej wyśle na wskazany przez Klienta adres email, lub udostępni w Strefie Klienta.
 5. Termin do wyceny wymiaru wynagrodzenia za wykonanie umowy jest podawany w materiałach reklamowych i w prostych sprawach powinien wynosić nie więcej niż 60 minut (w dni robocze w godzinach pracy Operatora, tj. od godz. 10:00 do 16:00), zaś w skomplikowanych powinien nastąpić tego samego dnia (roboczego w godzinach pracy Operatora, tj. od godz. 10:00 do 16:00), w którym Użytkownik wysłał zapytanie o wycenę wykonania Umowy, a najpóźniej najbliższego dnia roboczego.
 6. Termin na wykonanie umowy jest podawany w dniach i jest liczony od dnia dokonania płatności. Ilość podanych dni należy liczyć w taki sposób, że dzień kiedy jest dokonywana płatność nie jest liczony, a są liczone dni następne jeżeli są dniami roboczymi (tj. innymi niż soboty, niedziele i święta). Jeżeli termin wykonania umowy przypadałby na dzień nie będący dniem roboczym, dniem wykonania umowy jest najbliższy dzień roboczy po tym dniu.
 7. Każde oczekiwanie na aktywność Klienta, lub Użytkownika (np. odpowiedź na dodatkowe pytanie) wydłuża odpowiednio terminy wyżej określone.
 8. Obowiązkiem Klienta i Użytkownika jest jak najczęstsze sprawdzanie w Systemie Elektronicznym (email, sms, Strefa Klienta) odpowiedzi od Operatora. Jest to o tyle istotne, że oferta na wykonanie Usługi za zaoferowanym wynagrodzeniem jest wiążąca tylko jeżeli płatność trafi do Operatora do 3 godzin od przesłania Użytkownikowi informacji z wyceną.
 9. Podczas wymiany informacji Użytkownik jest powiadamiany na jaką formę realizacji umowy może liczyć w ramach wykonywania Usługi, tj. co w wyniku jej realizacji otrzyma od Operatora w zakresie formy (w jakiej formie będzie udzielona / wykonana porada prawna/opinia prawna).
 10. Użytkownik jest obowiązany w najpełniejszym możliwym zakresie wypełnić formularz przy okazji składania zapytania o wycenę Usługi oraz załączyć wszelkie możliwe dokumenty, albowiem Operator dokonuje wyceny Usługi wyłącznie w oparciu o te dane, które zostały załączone. Co do zasady nie dokonuje się dodatkowych zapytań, wezwania do wyjaśnień, itp. Ewentualna niekompletność odpowiedzi może być spowodowana nieposiadaniem przez Operatora wszystkich potrzebnych materiałów / informacji, które nie zostały przekazane przez Klienta.
 11. Zważywszy na fakt braku w każdym przypadku identyfikacji Klienta, nieznajomość realnej wartości przedmiotu sprawy będącej w opracowaniu, ułomność i schematyczność w przekazywaniu kompletnych i wyczerpujących informacji, które to cechy usługi są konieczne do realizacji sztandarowego celu usługi jakim jest SZYBKOŚĆ REAKCJI i relatywnie NISKIE WYNAGRODZENIE, Operator zastrzega najczęściej Usługa będzie obejmować przede wszystkim przedstawienie podstawowej podstawy prawnej oraz ewentualnie lakonicznych wyjaśnień.
 12. Usługa zostaje wykonana przez dostarczenie Klientowi rezultatu wykonania Umowy wyłącznie poprzez System Elektroniczny, tj. w szczególności poprzez email, lub wiadomość w Systemie Elektronicznym. System Elektroniczny służy wyłącznie do przekazywania rezultatu Umowy do Klienta, nie zaś do przechowywania w nim informacji. W celu zachowania rezultatu umowy na przyszłość Klient zachowuje sobie go na innym nośniku, lub inaczej utrwala. System Elektroniczny może bez powiadomienia Klienta usuwać dane w nim zawarte, w tym całe konto Klienta.
 13. Operator nie staje się pełnomocnikiem, reprezentantem, ani jakimkolwiek przedstawicielem interesów Klienta w jakimkolwiek postępowaniu, procedurze, itp.
§ 5
Strefa Klienta

 1. Strefa Klienta to element Systemu Elektronicznego, udostępniany przez Operatora pod adresem strony www.prawnik.app lub w aplikacji mobilnej Prawnik.App dostępnej w Sklep Play, z której Klient, lub Użytkownik może korzystać po prawidłowym zalogowaniu się. Klient, lub Użytkownik w celu lepszego zarządzania swoimi zapytaniami i odpowiedziami na nie może korzystać ze Strefy Klienta, jednakże nie ma takiego obowiązku, a podany przy zapytaniu adres email, lub nr telefonu wystarczy do pełnowartościowego skorzystania z Usługi.
 2. Przy wysłaniu pierwszej prośby o wycenę w Systemie Elektronicznym, dla każdego zestawu danych zawierających unikalny adres email zostaje stworzone konto w Strefie Klienta. Na podany adres email zostaną wysłane dane umożliwiające logowanie do Strefy Klienta.
 3. Strefa Klienta umożliwia w okrojonym zakresie interakcję z Operatorem, a przede wszystkim są w niej dostępne najważniejsze informacje o aktualnym stanie zapytania.
 4. Strefa Klienta nie służy do przechowywania danych dla Klienta. Operator gwarantuje dostęp do konta na podstawie danych identyfikacyjnych tylko przez 48 godzin od zakończenia Usługi. Po tym czasie wszelkie dane, jak i całe konto założone na podstawie danych wyjściowych może zostać przez Operatora usunięte. W razie nie usunięcia konta kolejna osoba podająca w zapytaniu adres email użyty wcześniej w Strefie Klienta będzie mogła zalogować się wyłącznie przy użyciu tego adres email na to samo istniejące już konto, albo podać nowy odmienny adres email, na podstawie którego zostanie założone nowe konto a Strefie Klienta.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezastosowania się do wymogów racjonalnej dbałości o tajność loginów, haseł, ich skomplikowania przez Klientów i Użytkowników.
§ 6
Dane i ich ochrona

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, Płatnika, użytkownika jest Operator, tj. spółka DECASOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piastowska 35/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000471132, NIP: 5472147262, REGON: 243327224.
 2. Poprzez wysłanie zapytania o wycenę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, które Użytkownik wprowadza w formularzu, w ewentualnych załącznikach, bądź przekazuje Operatorowi w inny sposób, np. poprzez konto w Strefie Klienta.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie https://prawnik.app/polityka-prywatnosci/.
§ 7
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta z każdej usługi w granicach winy umyślnej oraz maksymalnie do wysokości pięciokrotności wynagrodzenia pobranego za realizację Umowy. Operator dopuszcza możliwość – na żądanie Klienta - zniesienia ograniczenia jego odpowiedzialności, w przypadku zawarcia z Klientem stosownej odrębnej umowy w tym zakresie oraz ustalenia odrębnych zasad Usługi.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta i Użytkownika umieszczone na serwerze, w tym za ich ewentualną utratę. W razie braku skorzystania z Usługi konto Użytkownika jest usuwane wraz z załączonymi do niego danymi przy najbliższej aktualizacji systemu kont przez Operatora, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wobec kogokolwiek w związku z tym usunięciem danych. Powyższe stosuje się do kont w Strefie Klienta i związanych z nimi danych, które zostały usunięte po upływie 48 godzin od realizacji Usługi.
 3. Operator nie gwarantuje ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających:
  1. z przyczyn niezawinionych przez Operatora, w szczególności leżących po stronie Klienta, lub Użytkownika, osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego za transmisję danych, w tym także z przyczyn wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z Serwisem, lub przekazania danych identyfikacyjnych osobom nieupoważnionym,
  2. z konieczności przeprowadzenia przez Operatora prac konserwacyjnych lub serwisowych,
  3. z działania siły wyższej.
 4. Serwis umożliwia Klientowi dodawanie i przesyłanie danych, plików, tekstu, grafiki lub innych materiałów, które pozostają własnością Klienta do póki znajdują się na koncie w Strefie Klienta. W razie usunięcia konta i usunięcia tych danych Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Zakazane jest przesyłanie i publikowanie za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, zabronione jest: - umieszczanie w Serwisie kodu programistycznego, który może zagrażać aplikacji i danym Klienta, spamu, nieautoryzowanej próby uzyskania danych, - ingerowanie w kod programistyczny Serwisu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi i może dochodzić od Klienta, lub Użytkownika odszkodowania
§ 8
Reklamacje i zgłaszanie usterek

 1. Użytkownik / Klient zgłasza wszelkie reklamacje, usterki, lub awarie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres Operatora podany w par. 1, lub wysyłając wiadomość email na adres kontakt@prawnik.app, każdorazowo podając numer usługi (nr Porady #) otrzymywany w toku wymiany oświadczeń stron, w celu przyspieszenia załatwiania reklamacji.
 2. Operator zobowiązuje się usunąć usterki i awarie najszybciej jak to będzie możliwe. W przypadku awarii powodującej niemożność korzystania z Serwisu jej usunięcie nastąpi nie później niż w ciągu 72h w dni robocze, a w przypadku innych usterek nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Reklamacja wymaga uzasadnienia i powinna być zgłoszona przez Klienta, lub Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji lub od chwili, kiedy Klient, lub Użytkownik powziął informację o wystąpieniu takiego zdarzenia.
 4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. O sposobie załatwienia reklamacji Operator informuje Użytkownika / Klienta drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy i postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w związku z faktem, że korzystać z Serwisu mogą zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w szczególności powszechnie obowiązujące i niedyspozytywne przepisy prawa konsumenckiego wyprzedzają wszelkie pozostałe postanowienia.
 2. Regulamin udostępniony jest pod adresem https://prawnik.app/regulamin/ w sposób umożliwiający jego zapisanie, przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Klienta, lub Użytkownika.
 3. Klient będący konsumentem, w związku z faktem, że Umowa zostaje zawarta na odległość,ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Operator niniejszym zastrzega, że ze względu na charakter Usługi (obejmującej porady prawne / opinie prawne) które Klient może „skonsumować” z chwilą ukazania się ich w jego Strefie Klienta, lub jako wiadomość email, na podstawie przepisu art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie do chwili kiedy Usługa zostanie wykonana, tj. do momentu kiedy rezultat Umowy zostanie wysłany na adres email Klienta, lub udostępniony w Strefie Klienta. (Po spełnieniu świadczenia przez Operatora Klient traci prawo do odstąpienia od umowy). W celu uzyskania wyraźnej zgody Klienta na powyższe zastrzeżenie, w ramach procedury dokonywania płatności za Usługę, a więc przed zawarciem Umowy Klient w celu przejścia dalej do realizacji płatności zobowiązany jest do wyrażenia tej zgody poprzez zaznaczenie pola wyboru obok oświadczenia o treści „Przed zawarciem Umowy / płatnością, tj. przed spełnieniem świadczenia zostałem poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy po jej wykonaniu, tj. po spełnieniu świadczenia i wyrażam na to zgodę oraz wyrażam zgodę na niezwłoczną realizację świadczenia”.
 5. Do czasu spełnienia świadczenia Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, którego może dokonać wysyłając identyfikujące siebie dane:
  – poprzez email zawierający oświadczenie o odstąpieniu na adres kontakt@prawnik.app lub
  - poprzez formularz na stronie internetowej www.prawnik.app wpisując oświadczenie o odstąpieniu w treści formularza zatytułowanego Treść zapytania, lub
  - przesłać pocztą, albo w inny sposób takie oświadczenie według poniższego wzoru.

  Pobierz formularz odstąpienia od Umowy